Integritetspolicy

Genom att använda vår webbplats eller genom att du på annat sätt lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till behandling av personuppgifter såsom beskrivs i denna integritetspolicy.

ALLMÄNT

Denna integritetspolicy beskriver hur Gnosjö Trafik AB behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen www.gnosjotrafik.se samt våra tjänster.
Denna integritetspolicy gäller både för alla som använder webbplatsen www.gnosjotrafik.se samt i övrig kommunikation där personuppgifter kan lämnas till Gnosjö Trafik AB.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Gnosjö Trafik AB med organisationsnummer 556185-4943 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss eller vid förfrågningar om tjänster godkänner du och samtycker till att Gnosjö Trafik AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Gnosjö Trafik. I sådant fall kommer Gnosjö Trafik inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till.

Avtal

Köper du tjänster från Gnosjö Trafik behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Gnosjö Trafik som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

Intresseavvägning

Gnosjö Trafik kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Gnosjö Trafik ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

HUR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Gnosjö Trafik samlar in och behandlar personuppgifter genom ifyllda och inskickade formulär på www.gnosjotrafik.se och vid mejl, telefon eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster.

Gnosjö Trafik samlar dessutom icke-personlig information vid besök på www.gnosjotrafik.se. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

HUR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter i form av namn, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra framtida affärsrelationer bevaras i vårt affärssystem kopplat till tillhörande företag och företagsuppgifter.

Personuppgifter i form av mejladresser för e-postutskick bevaras i vårt e-postprogram.

VARFÖR VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Gnosjö Trafik bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:
  • Fullgöra förpliktelser gentemot kund
  • Förbättra kundupplevelsen
  • Tillhandahålla god service
  • Leverans av beställningar
  • Marknadsföring
  • Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till Gnosjö Trafiks tjänster
  • Uppfylla säkerhets- och myndighetskrav
  • Administration och förbättring av hemsidan/bokningssystem

HUR LÄNGE VI BEVARAR PERSONUPPGIFTER

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Gnosjö Trafik sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Gnosjö Trafik kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Gnosjö Trafiks rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE PART

Gnosjö Trafik kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda tjänster. Gnosjö Trafik kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Gnosjö Trafiks räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.
Gnosjö Trafik för över personuppgifter till IT-leverantör inom EU/EES som är värd för, utvecklar och ger support för vårt affärssystem. För att möjliggöra analys av användning av webbplatsen www.gnosjotrafik.se lämnas även personuppgifter ut till Google i USA, genom Google Analytics. Gnosjö Trafik för slutligen över personuppgifter till leverantör inom EU/EES som tillhandahåller tjänst för digital signering av avtal och offerter.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Gnosjö Trafiks rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Gnosjö Trafik vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part, eller som överförs till ett land utanför EU/EES, i enlighet med GDPR. Gnosjö Trafik säkerställer att det föreligger en adekvat skyddsnivå för dina uppgifter i de fall som överföring sker till land utanför EU/EES.

SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Gnosjö Trafik har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.
De anställda hos Gnosjö Trafik är skyldiga att följa Gnosjö Trafiks regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

COOKIES

Gnosjö Trafik använder sig av så kallade cookies på www.gnosjotrafik.se. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker vår webbplats. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies på www.gnosjotrafik.se för att kunna:

se information som besöksstatistik
se vilka operativsystem som används
se vilka webbläsare som används
se hur webbplatsen används av våra besökare
Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras, men detta innebär även att du eventuellt inte kan använda vissa delar av www.gnosjotrafik.se som avsett.

GNOSJÖ TRAFIK SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Det kan uppstå tillfällen där Gnosjö Trafik inte är personuppgiftsansvarig utan agerar personuppgiftsbiträde åt tredje part.

I dessa fall behandlar Gnosjö Trafik personuppgifter enligt de instruktioner Gnosjö Trafik fått av den personuppgiftsansvarige. Vi kan i dessa situationer inte garantera att sådan behandling kommer att ske i enlighet med denna integritetspolicy men Gnosjö Trafik kommer alltid säkerställa att behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning och i möjligaste mån i enlighet med denna integritetspolicy.

DINA RÄTTIGHETER

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Gnosjö Trafik få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, utplånar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Gnosjö Trafik förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

KONTAKTINFORMATION

Gnosjö Trafik ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till office@gnosjotrafik.se eller Gnosjö Trafik AB, Glimmervägen 1, 335 32 Gnosjö, med märkning ”Att: Integritetsansvarig”.

Uppdaterades: 2018-05-24